Tweet


 •  


 •  


 •  


Kolobeh vody

Voda a jej kolobeh je jeden z najdôležitejších dejov v prírode. Akýkoľvek zásah v distribúcii vody medzi jednotlivými cyklami vedie k nezvratným dôsledkom. Jedným z deštruktívnych činiteľov je urbanizácia a výstavba nepriepustných a spevnených plôch, ktorá má za následok extrémne rýchle odvodňovanie krajiny po zrážkach.

 

Trvalo udržateľný rozvoj

Neustály nárast obytných, obchodných, priemyselných parkov ako aj komunikácii, ktoré sú odkanalizované so zrážkovou vodou do verejnej kanalizácie vedú vzhľadom ku klimatickým zmenám k opakujúcim sa problémom so vzdutím kanalizačného potrubia a následným zaplavením územia. V konečnom dôsledku dochádza tak k znečisteniu splaškami zastavaných zón, ako aj vodných tokov. Nezanedbateľným dôsledkom rýchleho odkanalizavania zrážkových vôd je zlá vodná bilancia v pôde a tým zhoršená celková klíma v našich mestách. 
Je potrebné koncepčne zvážiť spôsob odvodu zrážkových vôd z rozsiahlych plôch v urbanizme. Ponúkame riešenie..

 

 


 • Užitočné odkazy

   

 • >> Slovenský hydrometeorologický ústav
 • >> Modrá alternatíva
 • >> Ústav hydrológie SAV
 • >> VÚVH
 • >> Ekoškola
 • >> Voda v krajine
 • >> SAŽP

 

 

 

 

Odborné články

 • >> Nakladanie s vodami
 • >> Nebezpečenstvo prívalov
 • >> Vody v prírode
 • >> Konvektívne búrky a sprievodné javy
 • >> Vodna paradigma

Zrážková voda a spôsob spoplatnenia jej odvádzania

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: "Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Vyhláška  MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

Aké plochy nepodliehajú spoplatneniu

Pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti, alebo komunikácii do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po dohode s prevádzkovateľom nedochádza.

 

Priklad nákladov, ktoré Vám náš systém ušetrí

Lokalita: Banská Bystrica
Veľkosť spevnených plôch, komunikácii: 1000 m2

V danej lokalite bude vyfakturovaná za odvod zrážkových vôd do verejnej kanalizácie v roku 2012 suma 1 040,16 Eur (31 335,90 Sk.).